Algemene voorwaarden

1. HUUROVEREENKOMST

1.1. Art. 1: Voorwerp

De verhuurder verhuurt aan de huurder het voertuig dat beschreven wordt in de bijzondere voorwaarden die u in bijlage bij deze overeenkomst vindt. De bijzondere voorwaarden maken wezenlijk deel uit van de huurovereenkomst en nemen de referenties en nummers van deze overeenkomst over. De bijzondere voorwaarden zullen door de huurder en de verhuurder worden ondertekend. De huurder zal tijdens de overeengekomen periode en op basis van het overeengekomen aantal kilometers van het voertuig gebruik maken, tegen betaling aan de verhuurder van een maandelijkse huurprijs.

1.2. Art. 2: Rechten en verplichtingen van de huurder

Het huidige contract verleent de huurder het recht van gebruik van het voertuig in kwestie. De huurder is volledig verantwoordelijk voor het besturen en gebruiken van het gehuurde voertuig. Dit recht is persoonlijk zodat de huurder zich ertoe verbindt dit contract voor eigen rekening te voltrekken en het is de huurder, evenals iedere vereffenaar, curator, erfgenamen en/of andere rechthebbenden verboden het huidige contract over te dragen of het voertuig te onderverhuren, of willekeurige zakenrechten en/of persoonlijke rechten te verlenen die hier betrekking op hebben. Hij zal het voertuig gebruiken en besturen als een goede huisvader en met respect voor de geldende wetten. Dit geldt eveneens voor iedere andere bevoegde bestuurder.

Dit houdt met name in dat:

a) Er geen passagiers zullen vervoerd worden tegen betaling, wat de betalingswijze ook is, rechtstreeks of onrechtstreeks;

b) Het voertuig niet te zwaar beladen wordt door de toegelaten limiet van de constructeur te overschrijden (passagiers, materieel, ….);

c) Er geen technische wijzigingen of veranderingen aan het koetswerk zullen worden aangebracht;

d) Er aan geen enkele wedstrijd, rally, etc. zal worden deelgenomen;

e) Het voertuig niet op een manier gebruikt zal worden zodanig dat het bestaan van een contract dat verwijst naar of verbonden is met het huidige contract betwist kan worden;

f) Het voertuig bij de autokeuringsdienst aan te bieden met de wettelijk vastgelegde periodiciteit;

g) Er gebruik wordt gemaakt van het type brandstof en de types smeermiddelen die door de constructeur worden aanbevolen;

h) Het voertuig wordt hersteld en onderhouden door een lid van het officiële netwerk van de constructeur of door een reparateur die door de constructeur officieel werd erkend en dit na toestemming van de verhuurder.

1.3. Art. 3: Huurprijs

De maandelijkse huurprijs is de huurprijs voorzien in de bijzondere voorwaarden bij deze overeenkomst en omvat

a) De financiële huur

b) De maandelijkse verkeersbelastingen

c) De maandelijkse kost van de onderhoudsovereenkomst: met inbegrip van

- De herstellingen, onderhoudsbeurten en de vervanging van de banden

- Lidmaatschap bij een organisatie voor wegenhulp

- Een vervangwagen ter beschikking gesteld tijdens de kantooruren van de filialen van de verhuurder

d) De kost van een BA-verzekering en van de Omnium verzekering.

1.4 Art. 4: Aantal kilometers

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een totale kilometerstand zoals die bepaald werd in de bijzondere voorwaarden bijgevoegd bij deze overeenkomst.

a) Bij het vervallen van de overeenkomst alsook na elke 6 maanden, welke de reden hiervoor ook is, zal het aantal afgelegde kilometers bovenop de afgesloten kilometerstand, het voorwerp zijn van een aanvullende afrekening zoals volgt:

(1) indien de extra afgelegde kilometers gelijk zijn aan of hoger dan 5%, maar minder dan 10%, zullen de bijkomende kilometers verrekend worden overeenkomstig het tarief dat voorzien werd in de bijzondere voorwaarden bij deze overeenkomst;

(2) indien de extra afgelegde kilometers gelijk zijn aan of hoger dan 10%, maar minder dan 15%, zullen de bijkomende kilometers verrekend worden overeenkomstig het tarief dat voorzien werd in de bijzondere voorwaarden bij deze overeenkomst, vermenigvuldigd met 2;

(3) indien de extra afgelegde kilometers gelijk zijn aan of hoger dan 15%, zullen de bijkomende kilometers verrekend worden overeenkomstig het tarief dat voorzien werd in de bijzondere voorwaarden bij deze overeenkomst, vermenigvuldigd met 3;

Indien het toegelaten aantal kilometers overschreden wordt vóór het vervallen van de overeenkomst, behoudt de verhuurder zich het recht voor om tussen de volgende mogelijkheden te kiezen:

(1)de overeenkomst bij voorbaat als ontbonden te beschouwen, zonder enige schadevergoeding en de bijkomende afgelegde kilometers te berekenen overeenkomstig de punten (1) (2) (3) van dit artikel, naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering van de overeenkomst.

(2) de huurvoorwaarden van de huidige overeenkomst aanpassen in functie van het effectieve aantal kilometers dat jaarlijks afgelegd wordt door de huurder. (herziening van het contract)

1.5. Art. 5: Niet inbegrepen in de huurprijs

Wordt niet gedekt door de huidige overeenkomst:

a) Het schilderen en plaatsen van reclameopschriften, onder welke vorm dan ook, evenals alle reparatiekosten die te wijten zijn aan deze opschriften.

b) Alle kosten, boetes, minnelijke schikkingen, uitgaven, belastingen, voor alle overtredingen van wetten en verordeningen op het gebied van de douane en overtredingen van wetten die betrekking hebben op de verkeersregels, of op andere regels. In het geval van boetes wegens het niet respecteren van de verkeersregels en/of van de reglementering inzake stilstaan of parkeren, behoudt de verhuurder zich het recht voor om naast de eigenlijke boete

administratieve verwerkingskosten te factureren voor een bedrag van 50 euro.

c) Iedere verhoging van de belasting op de aankoop (bezit) of op het gebruik van het voertuig die plaatsvond sinds de prijsofferte van de verhuurder.

d) De aansprakelijkheid in geval van overtredingen van de wettelijke, reglementaire of andere bepalingen of in geval van een ongeluk. In geen enkel geval zal de verhuurder verantwoordelijk gesteld kunnen worden.

1.6. Art. 6: Staat van het voertuig

Door het bericht van ontvangst te ondertekenen erkent de huurder dat het binnenwerk en het koetswerk van het voertuig zich in een goede staat bevinden, met inbegrip van het reservewiel en de voorzieningen, accessoires en de wettelijke uitrusting. Indien er verborgen gebreken of technische tekortkomingen aan het voertuig worden vastgesteld tijdens de huurperiode zal de huurder zich niet tot de verhuurder kunnen wenden om een om welke schadevergoeding dan ook te eisen. Hij zal zich tot de tot de constructeur van het voertuig moeten wenden en dit na goedkeuring van de verhuurder. Hij verbindt zich ertoe het voertuig terug te bezorgen in de staat waarin hij het ontvangen heeft, uitgezonderd slijtage door een normaal gebruik. De huurder is verantwoordelijk voor alle boorddocumenten zoals het gelijkvormigheidsattest, het inschrijvingsboekje, douanedocumenten, verzekeringskaart, transponderkaart voor de gebruikers, keuringskaart. Indien de documenten verdwijnen, is de huurder verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die de verhuurder zal lijden door dit verlies.

1.7. Art. 7: Inschrijving en belastingen

Het verhuurde voertuig zal op naam van de verhuurder worden ingeschreven. De financiële huurprijs omvat de betaling door de verhuurder van de inschrijvingskosten en van de betaling op het in verkeer brengen.

2. OVEREENKOMST VAN SCHADEBEHEER

2.A. Verzekeringsovereenkomst

2.A.1. Art. 1: Risico’s en Aansprakelijkheid

In afwijking van in het bijzonder de bepalingen van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, is het verhuren van het goed volledig op risico van de huurder, vanaf zijn officiële goedkeuring en wat de reden voor de schade ook moge zijn, uitgezonderd een eventueel beroep van de huurder tegen de constructeur, de verkoper of een derde. Hij zal, met uitsluiting van de verhuurder, eveneens verantwoordelijk zijn voor het gebruik en het bewaren van het

gehuurde goed en voor alle schade die veroorzaakt kan worden door een al dan niet verkeerd gebruik of het al dan niet op een verkeerde manier bewaren van het goed.

2.A.2. Art. 1: Verzekeraars

a) De verhuurder verbindt zich ertoe om, gedurende de volledige duur van het huurcontract, in te tekenen op een verplichte verzekering die zijn burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen omvat en dit bij een officieel erkende verzekeringsmaatschappij.

b) Wat betreft brand, diefstal, materiële schade met inbegrip van glasbreuk en schade door wild, verbindt de verhuurder zich ertoe het voertuig te laten verzekeren bij een officieel erkende maatschappij

2.A.2.Art. 2: Omnium overeenkomst

De huurder zal het risico op materiële schade, brand en diefstal laten dragen door de verhuurder, onder de voorwaarden die hierna worden hernomen. Ingeval van bijzondere gevaarlijkheid zal de verhuurder het recht hebben om ten koste van de huurder de bijdrage aan de huurprijs te verhogen, rekening gehouden met het verhoogde risico dat zo door hem gedragen wordt.

Indien de huurder kiest voor de oplossing Omnium overeenkomst dan zijn de volgende voorwaarden en garanties van toepassing:

2.B.1. Art. 1: Garanties:

1. Brand

Worden gedekt door de garantie:

- Schade die het gevolg is van een brand, een ontploffing, een blikseminslag

Worden niet gedekt door de garantie:

- Schade veroorzaakt door ontvlambare, explosieve of bijtende materialen of voorwerpen die vervoerd worden door de aangewezen voertuigen, behalve indien deze materialen of voorwerpen voor huishoudelijk gebruik bestemd zijn

- Schade die uitsluitend veroorzaakt werd aan de elektrische apparatuur zonder dat deze vuur heeft gevat

- Schade veroorzaakt door projectielen of wapens die in het voertuig vervoerd worden en die bedoeld zijn om te ontploffen door wijziging van de structuur van de atoomkern

2. Diefstal

Worden gedekt: de diefstal van het voertuig of de diefstal van een gedeelte van het voertuig evenals schade veroorzaakt door de diefstal of door een poging tot diefstal waarvoor een klacht bij de verbaliserende autoriteiten werd ingediend binnen de 24u na de vaststelling van de feiten en die binnen dezelfde termijn werd aangegeven bij de verhuurder waarbij de sleutels ook werden overhandigd (2) en de codekaart in het geval van de volledige diefstal van het voertuig. Indien de volledige diefstal van het voertuig in het buitenland heeft plaatsgevonden, is de huurder eveneens verplicht om zo snel mogelijk een verklaring af te leggen bij de Belgische autoriteiten, op straffe van verlies van het voorrecht van de overeenkomst.

Worden niet gedekt door de garantie, de diefstal of de poging tot diefstal met als dader:

- De huurder

- Leden van zijn gezin, met inbegrip van de personen die hij in dienst heeft

- Personen aan wie het voertuig werd toevertrouwd

- Een aangestelde van één van de hierboven vermelde personen

- De verduistering door de persoon aan wie het voertuig werd toevertrouwd

- De diefstal of de poging tot diefstal indien de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen werden vergeten, met name:

. Portieren en koffer niet vergrendeld

. Dak of ruiten niet afgesloten

. Sleutel waarmee de motor kan worden aangezet in of in de nabijheid van het voertuig gelaten

. Antidiefstal installatie die niet is ingeschakeld of niet in perfecte staat is gehouden

- De diefstal of poging tot diefstal van één of meerdere achteruitkijkspiegels, antennes, kentekens, ruitenwissers, wieldoppen, behalve indien het voertuig zich op het moment van de diefstal in een individuele garage bevond die

op slot was en indien er sporen van braak aan de garage zijn

- De diefstal van niet ingebouwde en verwijderbare accessoires.

- De diefstal van persoonlijke bezittingen en accessoires die niet werden aangegeven

In geval van diefstal van het voertuig zal er een periode van 30 dagen in acht worden genomen vanaf de ontvangst van de aangifte door de verhuurder. Indien het voertuig niet binnen deze periode wordt teruggevonden, dan zal het contract worden ontbonden op de dag na de aangifte die bij de verhuurder werd gedaan.

3. Glasbreuk met deelname in de herstellingskosten door de huurder voor een bedrag van 50 euro.

Worden gedekt, het breken van de voorruit, van de zijruiten, van de achterruit en van het doorzichtige gedeelte van het open dak.

Worden niet gedekt door de garantie:

- De doorschijnende daken

- Schade veroorzaakt door voorwerpen en dieren die worden vervoerd of door het laden of lossen van deze voorwerpen of dieren

- Wanneer de bestuurder deelneemt aan rellen, aanslagen of collectief geweld

- Wanneer de bestuurder deelneemt aan wedstrijden of snelheidscompetities, wedstrijden tegen de tijd of behendigheidswedstrijden.

4. Natuurgeweld

Wordt gedekt: schade die voortkomt uit natuurgeweld, dit wil zeggen de vernieling of beschadiging van het voertuig veroorzaakt door:

- Rotsverschuivingen

- Het vallen van stenen

- Grondverschuivingen

- Lawines, de druk van een sneeuwmassa

- Een orkaan of tornado

- Stormen (windsnelheden van meer van 100 km/u opgetekend door het nationaal meteorologisch instituut)

- Hagelbuien, hoogwater en overstromingen

- Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen

5. Ongevallen die voortvloeien uit contact met wild

Wordt gedekt: schade die voortvloeit uit onverwacht contact met wild dat op de openbare weg zwerft en die binnen de 24u wordt meegedeeld aan de politieautoriteiten die zich het dichtst bij de plaats van het ongeval bevinden.

6. Materiële schade met deelname in de herstellingskosten door de huurder voor een bedrag van 500 euro per schadegeval indien het merk Citroën en 750 euro per schadegeval indien het merk Mercedes-Benz

Wordt gedekt: schade aan het voertuig:

- Ten gevolge van een aanrijding, een botsing, het raken van een obstakel, een val, het wegzakken van het voertuig

- Boos opzet of een grap van een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin van de verzekerde (met inbegrip van de mensen die hij in dienst heeft), of iemand die aangesteld is door deze persoon.

Worden niet gedekt door deze garantie:

- Schade doordat de bestuurder niet aan de wettelijk geschreven voorwaarden en aan de voorschriften voor het kunnen besturen van het voertuig voldoet.

- Schade door één van de volgende ernstige redenen: rijden onder invloed, of in een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, tenzij de bestuurder de afwezigheid aantoont van

een causaal verband tussen de schade en deze toestand.

- Schade doordat de bestuurder weigerde zich aan een ademtest te onderwerpen of zonder wettelijke reden weigerde zich aan een bloedproef te onderwerpen.

2.B.2. Art. 2: Collectieve uitsluitingen van alle garanties

- Schade door oorlogsfeiten

- Schade opgelopen tijdens rellen of van collectieve geweldplegingen behalve indien er geen causaal verband is tussen de beschadigingen en de gebeurtenissen

- Schade doordat het voertuig niet of niet meer voorzien is van een geldig attest van de technische controle terwijl het voertuig onderworpen is aan de reglementering inzake de technische controle

- Schade aan de banden alleen

- Schade veroorzaakt door overbelasting, door de zaken die vervoerd worden, evenals door het laden of lossen van deze zaken

- Schade veroorzaakt door het gebruik van het verzekerde voertuig terwijl het gebreken vertoont die ongewoon ernstig zijn, zoals gladde banden, remmen die niet meer werken doordat ze versleten zijn, tenzij de bestuurder

aantoont dat er geen causaal verband is tussen de beschadigingen en de schade

- Gebruiksderving of de waardevermindering van het voertuig;

- Schade opgelopen naar aanleiding van een weddenschap, een uitdaging of een duidelijk onbezonnen daad, een zelfmoord of een poging tot zelfmoord

- Schade opgelopen buiten : - Schade opgelopen buiten : Oostenrijk, Andorra, Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, Zwitserland, Cyprus, Tjechische Republiek, Duitsland, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Finland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Hongarije, Kroatia, Italië, Ierland, Ijsland, Luxemburg, Litouwen, Letland, Malta, Marokko, Noorwegen, Nederland, Portugal, Polen, Roemenië, Zweden, Servië en Montenegro, Slovaakse Republiek,

Slovenië, Tunesië.

- Schade opgelopen terwijl het huurcontract is ontbonden

- Schade veroorzaakt aan het voertuig ten gevolge van slijtage, een ontwerpfout of een constructiefout, gebrekkig materiaal of een duidelijk slecht onderhoud

In alle gevallen van geen dekking of uitsluiting van dekking zullen alle kosten, boetes, schadevergoedingen, interesten en kosten die hieruit volgen volledig ten laste van de huurder zijn.

2.B.3. Art. 3: Strafbaarheid in geval van schade

a) In het geval van opeenvolgende ongevallen die veroorzaakt werden tijdens de duur van het contract, zal het bedrag dat voorzien is in artikel.2.B.1.6 worden verhoogd tot (met uitzondering van glasbreuk):

- Bij het derde ongeval naar een minimum van 1000 euro BTW exclusief met onmiddellijke toepassing.

- Vanaf het vierde ongeval naar met een minimum van 1 500 euro BTW exclusief met onmiddellijke toepassing

- Bij het vijfde ongeval naar een minimum van 2 500 euro BTW exclusief met onmiddellijke toepassing

2.C : Gemeenschappelijke bepalingen van de verzekeringsovereenkomst en de Omnium overeenkomst:

2.C.1. Art. 1: Informatie

a) De huurder is verplicht bij het sluiten van de overeenkomsten alle hem bekende omstandigheden mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verhuurder. Iedere valse aangifte die tot gevolg zou hebben dat de verhuurder zou worden misleid en dat hem schade zou worden berokkend, in dusdanige mate dat indien de verhuurder de waarheid had gekend, hij het contract niet zou hebben afgesloten, zal de ontbinding van dit contract tot gevolg hebben.

In dit geval zullen de bepalingen van clausule 4.3 van hoofdstuk 4 van toepassing zijn, zonder afbreuk te doen aan alle aanvullende schadevergoedingen. Buiten de voorafgaande hypothese zal iedere valse aangifte, die tot gevolg zou hebben dat de verhuurder schade wordt berokkend, aanleiding geven tot een verhoging van de huurprijs naargelang de veroorzaakte schade. Deze verhoging van de huurprijs zal in werking treden op de datum waarop de niet aangegeven gebeurtenis zich heeft voorgedaan en die de oorzaak is van de schade geleden door de huurder.

In het geval van een ongeval waarbij de niet aangegeven gebeurtenis de oorzaak is, heeft de verhuurder bovendien het recht om aan de huurder de terugbetaling te eisen van alle kosten en schade die hieruit voortvloeien.

b) De verhuurder moet onmiddellijk, en binnen de 24u schriftelijk, op de hoogte worden gebracht van alle ongevallen die met het voertuig hebben plaatsgevonden. Met het oog hierop zal de huurder het document ‘Schadeformulier voor auto-ongevallen ‘ gebruiken (zie bijlage 1). Onder een ongeval verstaat men iedere gebeurtenis die schade veroorzaakt aan het voertuig of die de verdwijning van het voertuig veroorzaakt. Bij gebrek aan een

onmiddellijke aangifte, zal de verhuurder niet verplicht zijn om het voertuig op zijn kosten te laten herstellen, zelfs indien hij hiertoe gehouden was krachtens het huidige contract, tenzij de huurder kan aantonen dat de afwezigheid van een onmiddellijke aangifte hem niet verweten kan worden, en dat hij deze vergissing heeft rechtgezet zodra dit mogelijk was.

c) De huurder moet de verhuurder alle informatie verschaffen over de oorzaken, de omstandigheden en de gevolgen van de schade, zelfs indien er een proces-verbaal werd opgesteld door een verbaliserende autoriteit. In het geval van een onnauwkeurige aangifte zal de verhuurder niet verplicht zijn om het voertuig op zijn kosten te laten herstellen, zelfs al zou hij hiertoe gehouden zijn krachtens het huidige contract.

d) De verhuurder zal van alle verantwoordelijkheid worden ontslagen jegens wie dan ook, met inbegrip van de verzekeraars in het geval van een laattijdige ontvangst of de niet-ontvangst van de melding van het schadegeval.

e) De huurder verbindt zich ertoe onmiddellijk alle oproepen, dagvaardingen, en alle gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken aan de verhuurder door te geven die betrekking hebben op het schadegeval en die de huurder heeft ontvangen.

2.C.2. Art. 2: Behandeling van de schadegevallen

a) Indien er zaken hersteld moeten worden, zal de huurder het voertuig binnen een maand na het ongeval laten herstellen binnen het netwerk van het merk na goedkeuring van de verhuurder.

b) Indien het voertuig total loss wordt verklaard, zullen alle brokstukken evenals de boorddocumenten ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Zoniet zal het wrak aan

de huurder worden gefactureerd tegen een prijs die gelijk is aan het geleden verlies, zonder rekening te houden met de verkoopprijs die de huurder ervoor zou hebben verkregen.

c) De huurder verbindt zich ertoe om mee te werken aan alle acties, zelfs gerechtelijke, waarbij de verhuurder aansprakelijk wordt gesteld.

d) Alle schadevergoedingen zijn aan de verhuurder te betalen.

e) Indien het voertuig in geval van een ongeluk hersteld moet worden, zal de huurder tijdens de herstelperiode de betaling van de huurprijs niet kunnen opschorten.

f) Indien het voertuig herstelbaar is, moet de huurder, vooraleer hij het voertuig laat herstellen, het bestek met kostenraming voor de herstelling aan de verhuurder meedelen. Dit bestek zal hij laten opstellen bij een garage die door de verhuurder werd goedgekeurd. Onder goedgekeurde garage verstaat men een garage die van tevoren werd gemachtigd door de verhuurder en die erkend wordt door de invoerder van het automerk van het voertuig.

g) De verhuurder behoudt zich het recht voor om een expert aan te duiden om het bedrag van de schade vast te leggen.

h) Indien er een dringende reden voor de herstelling bestaat, kan de huurder de wagen op eigen verantwoording laten herstellen en nadat hij hiervoor de toestemming van de verhuurder heeft gevraagd, voor zover het bedrag voor de herstelling niet hoger is dan 250 € BTW exclusief, en voor zover de gedetailleerde factuur van de herstelling onmiddellijk na de herstelling aan de verhuurder wordt overhandigd. Indien het bedrag voor de herstelling

hoger is dan 250 euro BTW exclusief, kan de huurder het voertuig op eigen verantwoording laten herstellen voor rekening van de verhuurder, indien deze laatste een week nadat er een bestek met kostenraming voor de herstelling per aangetekende brief werd verstuurd nog steeds niet heeft gereageerd.

i) Wanneer er een uitsluitingclausule op een garantie of gemeenschappelijke uitsluitingsclausules op alle garanties van toepassing zijn, zullen de kosten ten laste van de huurder zijn.

j) Indien het voertuig total loss is, om welke reden dan ook, met of zonder fout van de huurder, wordt het voertuig niet vervangen en wordt het contract ontbonden. Het voertuig is total loss wanneer het voertuig, volgens het rapport van de aangeduide expert, niet kan worden hersteld of wanneer de herstelkosten, vermeerderd met de overnameprijs, groter zijn dan de boekwaarde in de boeken van de verhuurder op de dag van het ongeval.

3. OVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN + SLIJTAGE + BANDEN

3.1. Art.1: Mandaat tot het sluiten van een overeenkomst

Voor zover de huurder de overeenkomst is aangegaan, is de verhuurder door de huurder gemandateerd om in zijn naam en voor zijn rekening (van de huurder) een contract af te sluiten voor het onderhoud, het vervangen van de banden en de herstellingen met het merk en volgens de voorwaarden die beschreven worden in de bijzondere voorwaarden van deze huurovereenkomst.

3.2. Art. 2 Voorwerp van het contract

Het merk dekt, mits betaling van een forfaitair bedrag, het onderhoud en de herstellingen van de gehuurde wagen tegen de voorwaarden van onderhavig contract. De onderhoudsbeurten zijn deze voorgeschreven in het onderhoudsboekje van de wagen en de herstellingen zijn deze noodzakelijk voor de normale werking van de wagen. De onderhoudsbeurten en herstellingen zullen enkel uitgevoerd worden door een officieel lid van het merk.

3.3. Art. 3 Dekking van de overeenkomst: toepassingsvoorwaarden.

De overeenkomst dekt:

a) Alle onderhoudskosten, alle herstellingskosten of alle kosten voor de vervanging van onderdelen, voortvloeiend uit een normaal gebruik van het voertuig, noodzakelijk om het voertuig in normale mechanische staat te houden.

b) De terbeschikkingstelling van een vervangwagen gedurende maximum 1 werkdag en na afspraak minimum 24h op voorhand genomen te hebben bij een officieel lid van het merk in geval van onderhoud van het voertuig volgens de instructies van het onderhoudboekje.

c) De vervanging van de banden waarvan de slijtage dichtbij “het wettelijk minimum" ligt zoals bepaald door de wet en enkel indien slijtage door normaal gebruik.

De verhuurder kan in de bijzondere voorwaarden een maximum aantal banden vastleggen dat hij voor de duur van het contract moet voorzien.

d) De kosten die voortvloeien uit het vervangen van de normale wielen door wielen die uitgerust zijn met all seasons banden indien dit is opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Het monteren/demonteren van de banden is beperkt tot 2 (twee) vervangingen per jaar. De huurder is verantwoordelijk voor de opberging van de niet-gebruikte wielen / banden.

e) Herstellingen voor een bedrag van meer dan 150 euro BTW exclusief die gedekt worden door de overeenkomst zullen het voorwerp moeten uitmaken van de voorafgaande goedkeuring van de verhuurder.

f) Zijn inbegrepen: de voorbereidende kosten voor de gereglementeerde bezoeken aan de technische controle. De technische controlekosten zijn ten laste van de huurder.

De overeenkomst dekt niet:

A) Voertuigen met buitengewoon intensief gebruik zoals: taxi’s, ziekenwagens, lijkwagens, koerierdiensten, voor huis aan huis leveringen, werfwagens, rijschoolauto’s, elektrische voertuigen, verhuringen korte termijn (minder dan 12 opeenvolgende maanden), competitiewagens, rallywagens, voertuigen die een niet gehomologeerde technische wijziging of transformatie hebben ondergaan. Wagens waarvan de kilometerteller gewijzigd is of waarbij het reële kilometeraantal niet kan bepaald worden. In geval van vervanging van de kilometerteller, moet de fiche “vervanging van de kilometerteller” in het onderhoudsboekje door een officieel lid van het merk ingevuld worden.

De volgende kosten worden in elk geval uitgesloten van de overeenkomst en blijven ten laste van de huurder.

kosten met betrekking tot:

•de levering van brandstoffen en van additieven bestemd om ermee vermengd te worden;

•de levering van additieven voor smeermiddelen

•het wassen, het glanzend maken en, in algemene zin, voor alle werkzaamheden betreffende het normale onderhoud, zowel binnen als buiten, van het koetswerk,

•de trillingen en geluiden ten gevolge van de werking van het voertuig, de beschadiging zoals het verkleuren, het aantasten of de vervorming van stukken ten gevolge van de normale veroudering.

•herstellingen, nazichten, depannages of slepen voortvloeiend uit een ontoereikend toezicht, een vergissing, vergetelheid of onachtzaamheid van de huurder, uit de niet-naleving van de in het onderhoudsboekje voorgeschreven verrichtingen, uit een ongeval (behalve de kosten vermeld in artikel 4.1.)

•herstellingen ten gevolge van externe oorzaken zoals ongeval, diefstal, brand, opstand, natuurrampen, vorst enz.

•herstellingen of onderhouden, die niet werden uitgevoerd door een officieel lid van het merk;

•vervangingen van glazen elementen in het koetswerk als gevolg van glasbreuk of krassen;

•koets-en schilderwerken;

•de levering, het plaatsen of demonteren, de herstelling van apparaten of van toebehoren die geen deel uitmaken van de oorspronkelijke uitrusting van het voertuig, alsook kosten voor het herstel na de installatie ervan, en kosten ingevolge diefstal, verlies of de beschadiging van deze apparaten of toebehoren;

•de herstellingen aan de binnenbekleding die onderhevig zijn aan normale slijtage die kan variëren in functie van het gebruik van de wagen, het kilometeraantal, de geografische- en klimaatsomgeving en waarbij de vervanging niet het gevolg is van een onregelmatigheid.

•de herstelling van de toevallige beschadiging van de bekleding zoals: scheuren, brandschade, onuitwisbare vlekken, enz. die aan de huurder zijn toe te schrijven;

•het herstel van de gevolgen van een abnormaal gebruik van het voertuig, zoals overbelasting, slechte verdeling van het laadgewicht, wedstrijden, enz.;

•de herstelling als gevolg van het gebruik van ongeschikte brandstoffen of brandstoffen van slechte kwaliteit evenals het gebruik van, niet door de constructeur aanbevolen, additieven

•kosten met betrekking tot verplaatsingen (openbaar vervoer, taxi, vliegtuig, moto enz ….), voeding, overnachting, telefoon en fax enz. behalve de gevallen vermeld in artikel 4.1.

•boetes en bekeuringen voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig, technische controle, geschillen met de verzekeringsmaatschappijen, rechtsvorderingen, enz.

•Herstellingen van schade aan zaken die vervoerd werden en herstellingen aan het voertuig door de voorwerpen die in de wagen of met een aanhangwagen vervoerd werden.

De klant verbindt zich ertoe:

1. Alle onderhoudsbeurten voorgeschreven in het onderhoudsboekje dat met elk voertuig wordt meegeleverd en waarvan hij de voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, te laten uitvoeren en dit uitsluitend door een officieel lid van het merk.

2. Regelmatig volgende elementen te controleren:

•het oliepeil van de motor, de remmen, het servostuur en de koppelingsbesturing;

•het waterpeil van de radiator;

•de bandendruk zoals aanbevolen door de fabrikanten;

•de bescherming van de radiator, de motor en de ruitensproeier tegen de vorst;

3. De banden laten vervangen overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de slijtagegraad.

4. Het voertuig moet worden aangeboden bij een officieel lid van het merk vanaf de vaststelling van een eventueel incident. Deze maatregel heeft als doelstelling om de veiligheid van de klant te vrijwaren en om verergering van het gebrek, die belangrijkere herstellingen dan origineel voorzien zou veroorzaken, te vermijden.

5. Het correct ingevuld onderhoudsboekje van het voertuig dient voorgelegd te worden aan de hersteller. Het moet onder andere het, door een officieel lid van het merk, ingevulde waarborgcertifcaat bevatten. De huurder moet kunnen bewijzen dat het onderhoud

en de periodieke nazichten uitgevoerd werden conform de voorschriften van de constructeur en dat hij heeft geantwoord op de uitnodigingen van een officieel lid van het merk om onmiddellijk over te gaan tot het conform maken van het voertuig. Bij het niet respecteren van deze regels is de klant verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen met betrekking tot de goede werking van zijn voertuig en vervalt de waarborg.

6. Alle faciliteiten aan de verhuurder te geven, opdat hij op elk moment en gedurende de volledige toepassingstermijn van de overeenkomst controles zou kunnen laten uitvoeren op het vlak van het gebruik van het voertuig onder contract, volgens de voorschriften van de verhuurder, alsook inzake de uitgevoerde of de uit te voeren onderhoudswerken en herstellingen.

7. het voertuig als een “goede huisvader” te gebruiken.

8. Alle herstellingen aan het koetswerk en de mechanische elementen na een ongeval te laten uitvoeren in de werkplaats van een officieel lid van het merk, die door de verzekeringsmaatschappijen werd erkend. De lijst van de erkende koetswerkateliers in België en het Groothertogdom Luxemburg zal op diens verzoek aan de klant worden overgemaakt.

9.Het aanbieden van het voertuig voor de regelmatige technische controles overeenkomstig de geldende reglementering. Er zullen geen uitnodigingen voor de technische controle naar hem worden gestuurd.

10. Bij het ondertekenen van het contract en bij wijziging in het gebruik van het voertuig is de klant gehouden aan de verhuurder te melden of het voertuig in de in artikel 3 vermelde buitengewoon intensieve omstandigheden gebruikt zal worden.

11.De verhuurder kan ingeval van misbruik of fraude, de totale of gedeeltelijke terugbetaling van de onrechtmatig voor rekening genomen kosten terugeisen aan de huurder.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verhuurder, door bemiddeling van een officieel lid van het merk, alles in het werk zal stellen opdat het voertuig zo kort mogelijk buiten gebruik zou zijn.

3.4. Art. 4: Handleiding en onderhoudsboekje

De verhuurder zal bij het overhandigen van het voertuig aan de huurder eveneens de handleidingen en het onderhoudsboekje overhandigen. Deze handleidingen en het onderhoudsboekje zullen bij iedere aanvraag voor een onderhoudsbeurt of voor herstellingen aan de verdeler moeten worden voorgelegd.

3.5. Art. 5: Toepassingsduur van de overeenkomst / Het niet gebruiken van het voertuig

a) Bij het plaatsen van een bestelling bij de verhuurder voor het huren van een voertuig, zal de huurder, binnen het kader van de beperkingen vermeld in de bijzondere voorwaarden bij de huurovereenkomst, het verwachtte aantal kilometers en de voorziene maximumduur voor de toepassing van de overeenkomst aangeven. Wanneer het einde van de voorziene periode bereikt wordt, zal dit de overeenkomst automatisch doen beëindigen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om het contract te ontbinden indien de contractuele maximum kilometerstand wordt bereikt voor het vervallen van het contract.

b) De toepassing van de bepalingen van de huurovereenkomst zal niet kunnen worden onderbroken in geval van het niet gebruiken van het voertuig, behalve in geval van overmacht (total loss of diefstal bij voorbeeld). In het geval van de definitieve onbeschikbaarheid van het voertuig, zal het aantal kilometers meer of minder worden verrekend naar rato van de periode waarin het voertuig werd gebruikt.

3.6. Art. 6: Onderhoudsbeurten / Herstellingen uitgevoerd buiten België

a) De onderhoudsbeurten en herstellingen moeten verplicht worden uitgevoerd bij een officiële lid van het merk in het buitenland. De voorafgaande goedkeuring van de verhuurder is vereist voor herstellingen van meer dan 150 euro.

b) De kosten zullen ter plaatse moeten worden betaald door de huurder, ongeacht het bedrag. Bij zijn terugkeer met het voertuig in kwestie zal de huurder zich door zijn gewoonlijke hersteller laten terugbetalen, op vertoon van een factuur van de officieel erkende hersteller van het merk. De huurder zal hier tevens een formeel bewijs aan toevoegen van zijn betaling en van de werken die door de huidige overeenkomst gedekt worden en die werden uitgevoerd in overeenstemming met het garantiebewijs opgesteld door de constructeur en met de handleiding en het onderhoudsboekje die samen met het voertuig worden overhandigd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om het voertuig, vóór de uitvoering van de terugbetaling, te laten controleren door een offcieel lid van het merk in België.

c) De verhuurder zal in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de kwaliteit van de prestaties uitgevoerd door herstellers die in het buitenland gevestigd zijn.

3.7. Art. 7: Overeenkomst voor een vervangwagen

a) Een vervangwagen wordt ter beschikking gesteld voor zover het gehuurde voertuig geïmmobiliseerd staat bij een lid van het netwerk van de constructeur voor mechanische herstellingswerken of tengevolge van een ongeval en indien de bijstandsorganisatie geen vervangingswagen heeft moeten verschaffen.

b) Het type vervangwagen is vrij te bepalen door de verhuurder.

c) Vanaf het einde van de herstellingswerken, waarnaar de huurder verplicht moet informeren, zal deze laatste de vervangwagen onmiddellijk terugbezorgen op de plaats waar deze hem ter beschikking werd gesteld.

d) Het brandstofverbruik van de vervangwagen is ten laste van de huurder, zelfs indien het huurcontract de optie ‘ brandstofkaart ’ voorziet.

e) De herstelkosten, het terugbrengen van het onbeheerde voertuig en de kosten voor de laattijdige terugbrenging zijn ten laste van de huurder.

f) De kilometers afgelegd met de vervangwagen kunnen worden toegevoegd aan de kilometers afgelegd met het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van het huurcontract op het ogenblik van de eindverrekening van het aantal kilometers meer of minder.

g) De gebruiker van de vervangwagen zal zich bij de beschikbaarstelling ervan vergewissen dat de vervangwagen goed verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid, materiële schade, brand en diefstal en dit overeenkomstig met het gebruik van het voertuig.

3.8. Art. 8: Overeenkomst voor wegenhulp

De verhuurder is door de huurder gemandateerd om voor zijn rekening (de huurder) een bijstandscontract af te sluiten met het merk en volgens de voorwaarden beschreven in de bijzondere voorwaarden bij deze huurovereenkomst. Dit bijstandscontract wordt toevertrouwd aan een organisatie naar keuze van het merk. De gedekte waarborgen en procedures worden beschreven in de ‘Gebruikershandleiding’ (zie bijlage 2)die samen met het voertuig worden overhandigd.

4. GELIJKLUIDENDE BEPALINGEN IN DE DRIE OVEREENKOMSTEN

4.1. Art. 1: Duur

De data van de beschikbaarstelling, van de levering en van het einde van het contract, en de periode die in de bijzondere voorwaarden bij deze huurovereenkomst wordt gespecificeerd, bepalen de duur van de overeenkomst.

Zodra het voertuig beschikbaar is, brengt de verhuurder of de firma die het voertuig levert de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte. Deze laatste is verplicht het voertuig binnen de 48u na deze kennisgeving af te halen. De huurperiode gaat in op de dag waarop het voertuig aan de huurder wordt geleverd. Ingeval de huurder in gebreke blijft het voertuig af te halen, begint de huurperiode uiterlijk 8 dagen na de beschikbaarstelling van het voertuig.

De verhuurder kan deze overeenkomst beëindigen wanneer het totale aantal kilometers dat werd vastgelegd in de bijzondere voorwaarden is bereikt. In alle andere gevallen zal de overeenkomst niet van tevoren kunnen worden beëindigd, behalve in de gevallen vastgelegd in artikel 3 van het huidige hoofdstuk 4.

Op dezelfde wijze zullen de overeenkomsten met recht eindigen bij het verstrijken van de duur.

4.2. Art. 2: Facturering

a) De huurder zal de bedragen voorzien in de bijzondere voorwaarden iedere maand aan de verhuurder betalen, vermeerderd met de geldende BTW op de factureringsdatum.

b) Voor ieder contract zal de huurder een domiciliëringsdocument tekenen.

Indien de huurder weigert een domiciliëringsdocument op te stellen, zal de verhuurder de maandelijkse huur met 50 euro verhogen, door een automatische herziening van het contract. De verhuurder zal de huurder hiervan per aangetekende brief op de hoogte stellen.

In geval van weigering van de gedomicilieerde instelling om de domiciliëring voor de duur van het contract uit te voeren, evenals ingeval de domiciliëring tijdens het contract wordt geannuleerd zal de verhuurder een waarborg in contant geld of een bankgarantie gelijkwaardig aan een minimum van drie maanden huur eisen, naast de eventuele waarborg elders in dit contract overeengekomen.

c) De bedragen die de huurder krachtens deze overeenkomsten verschuldigd is, moeten van tevoren worden betaald, per volledige maand, vanaf de eerste dag van de inwerkingtreding van het huren van een voertuig. Op dezelfde wijze zal de laatste maand, bij het einde van de huurovereenkomst, aanleiding geven tot een betaling naar rato van de huurdagen van de maand.

d) De verhuurder zal een andere zoveelste datum of een andere betalingsperiode kunnen aanvaarden in vergelijking met de factuurdatum, die beschouwd zal worden als zijnde gecreëerd op de eerste van iedere maand. Bij het bedrag van de huurprijzen zal er rekening worden gehouden met de bijzondere voorwaarden en het bedrag zal kunnen worden aangepast aan de werkelijke betalingstermijn die door de huurder wordt toegepast tijdens het contract. De verhuurder zal de huurder per aangetekende brief op de hoogte brengen van deze wijziging die de huurder vanaf heden belooft te aanvaarden.

e) De huurder zal geen enkele immobilisatie van het voertuig die het gevolg is van mechanische herstellingen, herstellingen na een ongeval, schadeherstellingen of andere herstellingen als voorwendsel kunnen gebruiken om de betaling van de facturen voor de huurprijs, het onderhoud, de verzekeringen BA, de Omnium dekking, de belastingen en/of andere betalingen op te schorten.

f) Ieder bedrag dat niet betaald is op de vervaldag zal een rentepercentage van 12% per jaar opleveren zonder voorafgaande ingebrekestelling. Naast de verwijlinteresten zal de huurder ook worden gefactureerd voor een forfaitair bedrag van 15% van het resterende verschuldigde bedrag wegens administratiekosten.

4.3. Art. 3: Ontbinding van de overeenkomsten

De huidige overeenkomst zal kunnen worden ontbonden:

a) Door de verhuurder, op ieder moment, per aangetekende brief gericht aan de huurder:

1. In geval van de niet-nakoming van één van de verplichtingen voor rekening van de huurder voorzien in de artikels 1.2 van hoofdstuk 1, 2A1 en 2A2 en 2Ca van hoofdstuk 2 en 3.5 van hoofdstuk 3.

2. In geval van de niet-betaling of gedeeltelijke betaling door de huurder op de voorziene vervaldata van een willekeurig verschuldigd bedrag krachtens een willekeurige verplichting van de huidige overeenkomsten of andere overeenkomsten tussen de huurder en verhuurder voor andere voertuigen.

3. In geval van de beëindiging van de betalingen, het wankelen van het krediet, de bewezen insolvabiliteit, een verzoek om een gerechtelijk akkoord te verkrijgen, een faillietverklaring, afstand van de eigendom, protest van acceptatie of van wissels.

4. In geval van de ontbinding van de verzekering die het voertuig waarborgt tengevolge van gebeurtenissen veroorzaakt door de huurder of een bestuurder.

5. Ingeval de verhuurder stopt met het op zich nemen van de Omnium dekkingen ten gevolge van gebeurtenissen veroorzaakt door de huurder of een bestuurder.

6. In geval van diefstal, 30 dagen na het indienen van een klacht bij de bevoegde autoriteiten.

7. Ingeval er een total loss wordt vastgesteld en bevestigd door de aangeduide deskundige.

8. In geval van overlijden van de huurder, wanneer deze laatste een fysieke persoon is.

9. In de gevallen 1, 2, 3, 4 en 5 zal de huurder in alle gevallen als schadevergoeding een bedrag aan de verhuurder betalen dat gelijk is aan een derde van de nog te betalen huur met een minimum van 4 maanden en, indien het voertuig niet aan de verhuurder is terugbezorgd, wordt dit bedrag verhoogd met de restwaarde op dat moment, nog afgezien van alle aanvullende schadevergoedingen.

b) Door de huurder, na de eerste helft van de duur van deze overeenkomst zijnde 12 maanden, na een opzegging per aangetekende brief verstuurd naar de verhuurder. Indien de overeenkomst door de huurder binnen de eerste helft van de duur van deze overeenkomst opgezegd is, zijnde in de eerste 12 maanden van deze overeenkomst, dan zal de huurder een

schadevergoeding moeten betalen, dewelke gelijk is aan het dubbele van het maandelijkse huurbedrag bepaald in de bijzondere voorwaarden, en dit tot een periode van 12 maanden na aanvang van deze overeenkomst. Bovendien zal de overeenkomst, in geval van de niet-naleving door de verhuurder van één van zijn verplichtingen, en na in gebreke te zijn gesteld door de huurder en bij gebrek aan een antwoord van de verhuurder binnen een

termijn van 30 dagen op de bovengenoemde ingebrekestelling, ontbonden worden en de verhuurder zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag aan de huurder verschuldigd zijn dat overeenkomt met maximum 4 maanden huur, rekening gehouden met de omvang van de tekortkoming van de verhuurder, nog afgezien van aanvullende schadevergoedingen.

c) Door één van beide partijen: In geval van een defect dat een bijzondere herstelling vereist die krachtens het huidige contract op de verhuurder rust en die door deze laatste wordt afgewezen op grond van artikel 3.3 e) van hoofdstuk 3.

4.4. Art. 4: Financiële waarborgen

Bij het tekenen van de huidige overeenkomst en van de overeenkomsten die worden ondertekend ingevolge deze overeenkomst of tengevolge van de uitvoering van deze overeenkomst zal de huurder de financiële waarborg die tussen de partijen werd vastgelegd aan de verhuurder overhandigen. De huurder kan ambtshalve de compensatie verrichten tussen alle verschuldigde bedragen en het bedrag van deze waarborg. Deze waarborg zal aan de huurder worden teruggegeven bij het verstrijken van de laatste vervaldatum van het huurcontract, nadat de goede en volledige uitvoering van zijn contractuele verplichtingen zal zijn vastgesteld door de verhuurder.

4.5. Art. 5: Verplichtingen van de huurder na afloop van de overeenkomsten

a) In geval van een vroegtijdige ontbinding of bij het vervallen van de huidige overeenkomsten zal het voertuig door de huurder worden overdragen aan de verhuurder.

b) Indien de huurder het voertuig niet terugbezorgt, kan de verhuurder het voertuig op ieder moment van rechtswege terug in bezit nemen, zonder voorafgaande toestemming of een voorafgaand vonnis, waar dan ook, of de waarde ervan aan de huurder factureren, tegen de dagkoers bepaald door een deskundige aangeduid door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in het arrondissement waar het hoofdkantoor van de verhuurder gevestigd is (op verzoek van de meest gerede partij).

c) Iedere vertraging bij de terugbezorging van het voertuig zal bovendien het voorwerp uitmaken van de facturering van de maandelijkse huur, waarbij iedere begonnen maand als verschuldigd wordt beschouwd en zal aanleiding geven tot een aanvullende facturering van 50 euro/dag.

d) Bij de overname van het voertuig door de verhuurder, verbindt de huurder zich ertoe onmiddellijk alle resterende bedragen te betalen die hij op grond van deze overeenkomsten aan de verhuurder verschuldigd is.

e) Het voertuig zal worden overgedragen in een nette toestand, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, in goede werking en goed onderhouden, in overeenstemming met de normen van de ‘Belgische Beroepsvereniging van Voertuigenverhuurders’, zonder verborgen gebreken en voorzien van alle oorspronkelijke voorzieningen en accessoires. Het voertuig, noch één van de onderdelen of accessoires ervan, mag geen wijzigingen aan het binnenwerk

of aan de carrosserie hebben ondergaan.

- Carrosserie: goede staat, geen vlekken, deuken en krassen die een tussenkomst vereisen aan het koetswerk of aan de lak.

- Bumpers, carrosseriebekleding en koetswerkaccessoires: goede staat, zonder diepe krassen noch deuken.

- Zetels: goede staat die hoogstens een volledige reiniging vereist. De bekleding is niet versleten, vertoont geen onuitwisbare vlekken, gaten of scheuren.

- Banden: 5 banden van hetzelfde merk, met een slijtagegraad van maximum 50%, onbeschadigd en niet van een nieuw loopvlak voorzien.

Bij de ontvangst van het voertuig zal er een contradictoir onderzoek plaatsvinden, tussen de huurder of zijn vertegenwoordiger en een door de verhuurder aangeduide persoon

die belast is met de schatting van de herstellingen die noodzakelijk is om het voertuig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, met inbegrip van de lak van het voertuig.

Een proces-verbaal van oplevering in aanwezigheid der partijen plus een schatting van de kosten voor het terug in staat brengen van her voertuig, zal worden opgesteld en , voor akkoord, ondertekend worden door alle partijen.

Indien de huurder of zijn vertegenwoordiger niet bij dit deskundigenonderzoek aanwezig zijn, zal dit onderzoek niettemin worden beschouwd als zijnde te hebben plaatsgevonden in aanwezigheid der partijen.

De eventuele herstellingen zijn voor rekening van de huurder, het proces-verbaal van oplevering in aanwezigheid der partijen en getekend door de huurder geldt als verplichting tot het betalen van deze kosten aan de verhuurder en ontheffing van verantwoordelijkheid ten gunste van de huurder. Het contradictoir proces-verbaal van oplevering in aanwezigheid der partijen moet verplicht de kilometerstand op de kilometerteller vermelden.

Bij de ontvangst van het document, dat naar behoren is mede ondertekend door alle partijen en dat de precieze datum van terugbezorging van het voertuig vermeldt, zal de verhuurder met de facturering van de huur stoppen en zal hij de huurder van alle burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontheffen voor inbreuken of ongevallen die plaatsvonden na de fysieke teruggave op de vastgelegde plaats.

f) De huurder is verplicht de geschatte bedragen aan de verhuurder te betalen die noodzakelijk zijn voor het herstellen van het voertuig en/of voor het herstellen van schade die niet gedekt wordt door de verzekering. In geval van een geschil zal de huurder op zijn kosten een deskundige naar keuze mandateren die samen met de deskundige aangeduid door de verhuurder de herstellingen zal beoordelen. Indien de huurder binnen de drie werkdagen volgend op het eerste deskundigenonderzoek de verhuurder echter nog niet per aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht van de naam van de expert die door hem is aangeduid, dan zal het eerste deskundigenonderzoek geacht worden op tegenspraak gevoerd te zijn. De factuur voor de herstelling wordt naar de huurder gestuurd.

g) De huurder is verantwoordelijk voor de teruggave van de nummerplaat aan de verhuurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor de schrapping en de teruggave van de nummerplaat aan de Dienst Inschrijvingen Voertuigen.

4.6. Art. 6: Betwistingen

Alle betwistingen die betrekking hebben op de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst zullen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk vallen, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 624, 1°, 2° en 3° van het gerechtelijk wetboek. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

4.7. Art. 7: Behandeling van de gegevens met een persoonlijk karakter

De verhuurder is door de ondertekenaars (huurders en borgstellers) gemachtigd om de geautomatiseerde verwerking te verrichten van de gegevens met een persoonlijk karakter die op hen betrekking hebben. Deze machtiging omvat onder andere de machtiging voor de schuldeiser om aan alle derden die een legitiem belang rechtvaardigen informatie mee te delen over het risico – de verbintenissen die hier werden aangegaan, evenals over de wijze

waarop de schuldenaars deze verplichtingen nakomen of zijn nagekomen.

De persoonlijke gegevens die op de documenten voorkomen zijn bestemd voor intern gebruik door de verhuurder evenals voor verkoopacties van de firma. De huurder heeft recht op inzage en eventuele wijziging van zijn gegevens, voorzien door de wet van 8 december 1992 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Bijlage 1: Schadeformulier voor auto-ongevallen

Voor een snelle afhandeling graag dit rapport compleet invullen, ondertekenen en ons bezorgen per mail op info@luxauto.be, via fax op 09/265 00 72 ofwel per post naar

Franklin Rooseveltlaan 173 te 8790 Waregem

Informatie huur

Huurovereenkomst …………………………………………..

Huurder

Naam ……………………………………………………………………………………………

Telefoon & email …………………………………………………………………………………………….

Bestuurder van het Luxauto voertuig op het moment van het ongeval (indien niet gelijk aan de huurder)

Naam ……………………………………………………………………………………………. Geboortedatum ………………….

Adres …………………………………………………………………………………………….. Rijbewijs ………………………..…..

Tel & email …………………………………………………………………………………………………..

Luxauto voertuig

Kenteken ………………………………………….. Model …………………………………………

Omschrijving van schade …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gegevens 3de partij betrokken bij ongeval (indien van toepassing)

Kenteken ……………………………………… Schade aan eigendommen 3de partij ja ……. Nee ……….

Model …………………………………….. Europees schadeformulier volledig ingevuld ja ……. Nee ………

Naam ………………………………………………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Tel & email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Verzekeringsmaatschappij ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Omschrijving ongeval

Datum ongeval ………………………………………….. tijdstip ……………………………..

Plaats van ongeval ……………………………………………………………………………………….

Politierapport ja ……….. Nee ……….. Plaats & PV nummer: ……………………………………………………………….

Volledige omschrijving van het ongeval (inclusief relevante details zoals letsel, getuigen, …etc) ………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening bestuurder + datum ……………………………………………………………………………………………………………………

Bijlage 2: Procedure bij ongeval en/of pech

Wat te doen bij ongeval of panne?

Tijdens de kantooruren, gelieve contact op te nemen met Luxauto NV op het nummer 09/265 00 75. Dit kan van maandag tot vrijdag van 8u - 12u en 13u tot 18u..

Buiten de kantooruren, in geval van technisch defect:

afhankelijk van uw type voertuig:

• contact opnemen met Mercedes Assistance op 02 / 554 17 27

• contact opnemen met Citroën Assistance op 078 / 05 10 20

Buiten de kantooruren, in geval van ongeval met immobilisatie:

• contact opnemen met Europ Assistance op 02 / 541 90 76

Blijf op de hoogte van onze acties